วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตอบคำถาม

1. สุนทรียศาสตร์คืออะไร
คือปรัชญาแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยความงาม ซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติและความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นๆด้วย
2. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรกับมนุษย์
มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ คือ
1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุสมผล
2. ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุ
3. เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง และการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน
3. สุนทรียศาสตร์มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร
สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับวิชาชีพการพยาบาลเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการคิด รู้จักวิเคราะห์ด้วยปัญญาไม่ใช้อารมณ์ทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล สิ่ต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่วิชาชีพนี้พึงต้องมี เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่จะต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับ แบบองค์รวมคือ กาย จิต สังคม ปัญญา

2 ความคิดเห็น:

poon กล่าวว่า...

ตั้งใจทำงานดีจังเลย ตอบคำถามได้ตรงประเด็น บทความเรื่องดนตรีก็ดีมีประโยชน์...5

kamron กล่าวว่า...

บล็อกน่าสนใจดีครับ แต่เนื้อหาน้อยไปหน่อยครับ
ถ้าใส่ลูกเล่นให้มากกว่านี้ก็จะดีครับ